Awgrymiadau i’ch helpu drwy’r cyfnod anodd hwn

Dyma rai awgrymiadau i’ch helpu drwy’r cyfnod anodd hwn:

Beth oedd yn ddefnyddiol

Dyma rai sylwadau gan bobl ifanc yn eu harddegau sydd wedi cael profedigaeth oherwydd hunanladdiad.

 • Ysgrifennu dyddiadur
 • Ffrindiau sy’n gwrando waeth beth yw’r sefyllfa; nad ydynt yn esgus deall; a oedd yn adnabod y person a fu farw; sydd wedi bod mewn sefyllfa debyg; sydd hefyd yn galaru
 • Siarad â rywun sy’n gwybod am hunanladdiad
 • Pobl yn rhoi eu hamser i mi
 • Defodau megis gwasanaethau coffa
 • Chwarae ei hoff gân
 • Gwneud llun o’r unigolyn
 • Cardiau gan ffrindiau a ffrindiau yn galw i’m gweld
 • Treulio amser ar fy mhen fy hun yn fy ystafell
 • Gwrando ar gerddoriaeth
 • Gwasanaeth iechyd myfyrwyr
 • Cwnselwyr yr ysgol

Beth nad oedd yn ddefnyddiol:

 • Pwysau i astudio a gwaith ysgol
 • Ffrindiau nad ydynt yn deall neu sy’n rhagrithiol, sy’n dweud eu bod yn deall pan fyddwch yn gwybod nad ydynt yn deall
 • Athrawon sy’n meddwl eu bod yn deall; bod yn swnllyd; rhoi pwysau arnoch; bod yn ansensitif
 • Pobl yn holi cwestiynau; yn mynnu atebion pan nad ydych yn teimlo fel siarad; yn dweud “cwyd dy galon”; hel straeon; yn rhoi eu troed ynddi
 • Rhieni sy’n dweud na ddylech wylo

Beth y byddech wedi’i hoffi

 • Rhieni sy’n ymlacio
 • Pobl nad oes arnynt ofn crybwyll enw’r person a siarad amdanynt

Beth oedd fwyaf anodd:

 • Disgwyl i chi ‘ddychwelyd i normal’ ar ôl cyfnod penodol, er enghraifft chwe mis
 • Bod yn y lle yr oedd y sawl a fu farw’n arfer byw ond nad yw yno
 • Mynd heibio’r lle y bu farw
 • Gwerthu a symud ei ddillad a’i eiddo
 • Peidio â gallu siarad am y peth oherwydd ei fod wedi digwydd amser maith yn ôl ac nid yw pobl yn sôn am y peth
 • Beio eich hun
 • Methu wylo adref
 • Gorfod esbonio pam fy mod yn wylo ac nad wyf eisiau trafod y peth – felly mae’n well peidio wylo
 • Mae pawb yn cefnogi ein rhieni ac yn dweud wrthym am eu cefnogi hwy – beth amdanom ni?
 • Ddim yn cael gwybod beth yw’r ffeithiau – y gwir yn cael ei gelu
 • Y stigma sy’n gysylltiedig â hunanladdiad – mae pobl yn dweud pethau ansensitif iawn, yn arbennig ynglŷn â chrefydd
 • Gweld rhieni yn wylo