Gwasanaethau Cenedlaethol

Cwestau a Chrwneriaid


Y Weinyddiaeth Gyfiawnder

Y Weinyddiaeth Gyfiawnder sy’n gyfrifol am y gyfraith a pholisi. Mae taflen wybodaeth fer am y system Crwneriaid argael (Chwefror 2014) (gan gynnwys feriynnau Cymraeg) yma:

You can also find information about coroner services here:


Coroners court support service


Inquest

Yn cynnig gwasanaeth gwaith achos i’r rhai sydd mewn profedigaeth ar ôl marwolaeth yn y ddalfa. Gwasanaeth cyfreithiol a chyngor annibynnol am ddim.

Ysgrifennwch at: Inquest, 89-93 Fonthill Road, London N4 3JH

Gallwch ddarllen The Inquest Handbook ar y wefan neu gallwch ei brynu gan Inquest.


Materion ariannol ac ewyllysiau

Bereavement Benefits: Yr Adran Gwaith a Phensiynau

Taflen a ffurflen BB1 ar gael ar y we:

https://www.gov.uk/government/publications/bereavement-support-payment-claim-form

Neu wnewch gais ar y ffôn drwy gysylltu â llinell gymorth Gwasanaeth Profedigaeth:

Tel: 0800 151 2012 0800 151 2012
Welsh Language: 0800 731 0453 0800 731 0453
Textphone: 0800 731 0464
Welsh Language textphone: 0800 731 0456

Angladdau


Cymdeithas Dyneiddwyr Prydain

Gwybodaeth a hwyluswyr ar gyfer angladdau anghrefyddol, anysbrydol ac anffyddwyr


Cymdeithas Amlosgi Prydain Fawr

Cyngor a chymorth am ddim.


Cymdeithas Genedlaethol y Trefnwyr Angladdau (NAFD)


Natural Death Centre

Prosiect elusennol i helpu pobl i drefnu angladdau rhad, wedi’u trefnu gan y teulu ac sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd


Beth i’w wneud ar ôl marwolaeth yng Nghymru neu Loegr

Mae gwybodaeth ar gael ar wefan y Llywodraeth:

https://www.gov.uk/after-a-death/overview

Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi 

I gael gwybodaeth am beth i’w wneud ynglyˆn â threth pan fydd rhywun yn marw.

Gwefan: https://www.hmrc.gov.uk/tools/bereavement
Llinell Gymorth 0300 200 3300 (8am i 8pm ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 4pm dydd Sadwrn. Ar gau dydd Sul a Gwyliau Banc)

Y Gofrestr Profedigaeth

Gwasanaeth am ddim i ddileu manylion pobl sydd wedi marw oddi ar gronfeydd data.


Cyngor ar Bopeth

Gwybodaeth ar bob agwedd o brofedigaeth, gan gynnwys cofrestru marwolaeth, trefnu’r angladd a’r budd-daliadau profedigaeth sydd ar gael.


Tell us once

Mae’r gwasanaeth hwn yn enablu i chi gofnodi marwolaeth rhywun gyda rhan fwyaf o sefydliadau llywodraeth ar yr un pryd.

Mae gwybodaeth ar gael ar wefan y Llywodraeth: https://www.gov.uk/after-a-death/organisations-you- need-to-contact-and-tell-us-once

Sefydliadau Profedigaeth


Childhood Bereavement Network

Gwybodaeth a chymorth cenedlaethol a lleol i blant, eu teuluoedd a gofalwyr.


Child Bereavement UK

Adnoddau i blant, teuluoedd a’r gweithwyr proffesiynol sy’n eu cefnogi. Mae llinellau ffôn ar agor rhwng 9am a 5pm


Gofal Galar Cruse

Yn darparu cyngor a chymorth


Gobaith Eto

Mae Gofal Galar Cruse hefyd yn ariannu’r gwefan ‘Gobaith Eto’, a’i gynllunid gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc


The Compassionate Friends

Cymorth i rieni mewn profedigaeth a’u teuluoedd ar ôl i blentyn farw.


Llinell Gymorth Galar i Bobl Lesbiaidd a Hoyw (Llundain)


Care for the Family

Elusen genedlaethol sy’n anelu at hyrwyddo bywyd teuluol cryf a helpu’r rhai sy’n wynebu anawsterau teuluol. Mae’r elusen yn gwneud hyn drwy gryfhau priodasau, cefnogi rhieni a helpu’r rhai mewn profedigaeth. Gwneir hyn drwy ddigwyddiadau, adnoddau, hyfforddiant a rhwydwaith o gyfeillion.

Mae gan y sefydliad nifer o fentrau i gefnogi teuluoedd drwy brofedigaeth.

Ysgrifennwch at:
Care for the Family, Garth House,
Leon Avenue, Caerdydd CF15 7RG

Cefnogi unigolion sydd wedi dod yn weddw yn ifanc

Drwy rwydwaith cymorth dros y ffôn, digwyddiadau a chylchlythyr rheolaidd.


Bereaved Parents Network

Rhwydwaith rheini mewn profedigaeth. Yn cynnig gobaith a chysur i’r rhai sydd wedi colli plentyn o unrhyw oed o dan unrhyw amgylchiadau – eto, mae’r cyswllt drwy rwydwaith cymorth dros y ffôn, digwyddiadau ac e-gylchlythyr rheolaidd.


WAY Widowed and Young

Yn darparu cymorth, cyngor a chyfeillgarwch i’r rhai sydd wedi colli partner pan fyddant dan 50 oed.

Ysgrifennwch at:
WAY Widowed and Young, Suite 17,
College Business Centre, Uttoxeter Road, Derby
DE22 3WZ


Cefnogaeth ar ôl Hunanladdiad

Gwefan gyda manylion am sefydliadau sy’n cynnig cefnogaeth i bobl mewn profedigaeth oherwydd hunanladdiad a gwybodaeth am adnoddau perthnasol. Mae’r wefan yn cael ei ddarparu gan y Bartneriaeth Cefnogi Profedigaeth Hunanladdiad, cynghrair o sefydliadau gyda ffocws ar ddarparu cymorth amserol a phriodol i bawb mewn profedigaeth neu sydd wedi eu heffeithio gan hunanladdiad.


First Hand


General practice staff

Your GP may be able to help you during bereavement either by listening and offering emotional support, by prescribing drugs for problems like sleeplessness or depression if needed, or by advising you about other sources of support and referring you to a counsellor, bereavement organisation or psychiatrist, for example. If there’s not a health professional you normally talk to, you can call:

NHS Direct: 111

Winstons Wish

I blant a phobl ifanc hyd 18 oed sydd mewn profedigaeth. Yn darparu arweiniad, cymorth a gwybodaeth i blant a phobl ifanc mewn profedigaeth a’u teuluoedd. Grwpiau preswyl i’r rhai sydd mewn profedigaeth oherwydd
hunanladdiad. Gwefan ryngweithiol gydag adnoddau i bobl ifanc, rhieni/gofalwyr ac ysgolion/gweithwyr proffesiynol.


Survivors of Bereavement by Suicide – SOBS

Yn cynnig cyfarfodydd grwˆp, cymorth dros y ffôn a gwybodaeth i ddiwallu anghenion pobl mewn profedigaeth oherwydd hunanladdiad a’u hatal rhag cael eu hynysu


Patient advice & liaison service – PALS

Offering Bereavement support, signposting and online guidebooks.


Facing the future

Online peer support groups for those bereaved through suicide.Papyrus Atal hunanladdiad ymysg pobl ifanc


Y Samariaid

Gwasanaeth ffôn cenedlaethol cyfrinachol 24 awr i unrhyw un sy’n teimlo’n isel neu’n meddwl am hunanladdiad neu sy’n mynd drwy unrhyw fath o argyfwng personol, gan gynnwys profedigaeth.

Ysgrifennwch at:
Rhadbost RSRB-KKBY-CYJK, P.O. Box 90 90,
Stirling FK8 2SA


Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP)

Cyngor ar ddewis therapydd a rhestr o therapyddion achrededig.


Llinell Gymorth Marwolaeth Plant

Llinell gymorth i unrhyw un y mae marwolaeth plentyn yn effeithio arno, o’r cyfnod cyn-geni i farwolaeth plentyn sy’n oedolyn.


Gwasanaethau Mwslimaidd Cefnogi Profedigaeth

Cefnogaeth i rieni Moslemaidd ar ôl marwolaeth plentyn: wyneb yn wyneb, grwˆp, cefnogaeth llinell gymorth mewn sawl iaith.


Heads above the Waves

Dyma sefydliad dielws y’n codi ymwybyddiaeth am iselder a hunan-niweidio mewn pobl ifanc. Mae’n hyrwyddo ffyrdd positif a chreadigol o
delio gyda diwrnodau anodd.


Alcoholics Anonymous


Narcotics Anonymous