Yr effaith ar bobl sy’n dod i gysylltiad â hunanladdiad yn ystod eu gwaith

Mae’r adran hon yn trafod sut y gall gweithwyr gofal iechyd a gweithwyr proffesiynol eraill helpu a chefnogi pobl mewn profedigaeth, sut y gallai hynny effeithio arnynt, sut y gallant gefnogi ei gilydd a sut y gall effeithio ar bobl eraill dan eu gofal.

SSHP Cymru wedi’i anelu at unrhyw un sy’n chwilio am gyfleoedd hyfforddi a datblygu a fydd yn gallu eu helpu nhw, eu cymunedau neu eu gweithluoedd i gynyddu eu hymwybyddiaeth, eu dealltwriaeth a’u sgiliau mewn cysylltiad â rheoli ac atal hunanladdiad a hunan-niwed.